Usted está aquí

Observatorio do Sector Lácteo de Galicia

Funcións

O Observatorio do Sector Lácteo ten as funcións seguintes:

 • Analizar a situación do sector e as diferentes problemáticas que o afectan.
 • Recompilar os datos técnicos e económicos que se lle remitan relativos ás explotacións de vacún de leite.
 • Elaborar un sistema de información así como os índices de referencia que se consideren axeitados para o coñecemento da evolución do sector lácteo.
 • Subministrarlles aos axentes representativos do sector información sobre a situación estrutural e conxuntural do sector, fundamentada, entre outros, nos prezos pagados e percibidos polos produtores, nos resultados da xestión técnica e económica das explotacións de leite e na situación de oferta e demanda dos produtos lácteos no mercado.
 • Asesorar aos diversos servizos da consellería competente en materia agraria e de desenvolvemento rural no exercicio das funcións que teñen atribuídas no ámbito da produción agraria.
 • Elaborar publicacións e estudos sobre a materia.
 • Calquera outra función relacionada co sector lácteo que lle encargue a persoa titular da consellería competente en materia agraria e de desenvolvemento rural, ou outro titular dun órgano da consellería por delegación daquel.

Composición

O Observatorio do Sector Lácteo de Galicia ten a composición seguinte:

a) Na presidencia, a persoa titular da consellería competente en materia de agricultura e desenvolvemento rural. En caso de vacante, ausencia, enfermidade ou outra causa legal, as funcións da presidencia serán exercidas polo membro do observatorio en que delegue.

b) En calidade de vogais, as seguintes persoas:

 • Tres representantes da consellería competente en materia agraria e de desenvolvemento rural, con rango de director ou subdirector xeral, nomeados pola persoa titular da consellería.
 • Un representante de cada unha das organizacións profesionais agrarias representadas no Consello Agrario Galego, designados pola persoa titular da secretaría xeral de cada organización.
 • Un representante da Asociación de Cooperativas Agrarias de Galicia, designado pola persoa titular da presidencia desta.
 • Tres representantes da Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, designados pola persoa titular da presidencia desta.

c) O director xeral competente en materia de investigación da consellería que teña atribuídas as competencias en materia de agricultura e desenvolvemento rural, nomeará entre o persoal administrativo desta, un secretario que exercerá as funcións que lle atribúe o artigo 25 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, que exercerá as súas funcións sen dereito a voto.

No caso de ausencia, enfermidade ou calquera outra causa xustificada, os vogais do Observatorio poderán ser substituídos por outra persoa ao servizo da unidade ou organización á que representen, que acreditarán ante o secretario do Observatorio a súa designación ou representación.

O Observatorio pode, por iniciativa de calquera dos seus membros, reclamar a presenza nas sesións de traballo de persoas cualificadas que, en representación doutros departamentos da Xunta de Galicia, dos organismos e entidades sectoriais ou do contorno académico, poidan achegar aos debates o seu punto de vista especializado sobre as materias que se suscitan.

Funcionamento e apoio técnico

 • O funcionamento do Observatorio do Sector Lácteo axustarase en todo o que non prevé este, ás normas que sobre os órganos colexiados contén o capítulo II, do título II, da Lei 30/1992, do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
 • Correspóndelle á dirección xeral competente en materia de investigación da consellería que teña atribuídas as competencias en materia de agricultura e desenvolvemento rural, o apoio material e persoal necesario ao Observatorio do Sector Lácteo para o desenvolvemento das súas funcións.

Decreto

Decreto 61/2007 do 22 de marzo (pdf, 31 Kb), polo que se crea o Observatorio do Sector Lácteo de Galicia e se determinan as súas funcións, composición e funcionamento

Observatorio do sector lácteo