Vostede está aquí

Pastos permanentes

Galicia como rexión con gran actividade gandeira presenta unha importante superficie de pastos permanentes.

Segundo o Real Decreto 1075/2014, os pastos permanentes son terras utilizadas para a produción de herbas e outras forraxes herbáceos naturais ou cultivados, incluídos os pasteiros permanentes e que non fosen incluídas na rotación de cultivos da explotación durante cinco anos ou máis, nin fosen cavadas durante cinco anos ou máis. Poden incluír outras especies arbustivas e arbóreas que poden servir de pastos e outras especies tales como arbustos e árbores que producen alimentos para os animais, mesmo se as herbas ou outras forraxes herbáceos non son predominantes ou ben non están presentes nas devanditas terras.

No SIXPAC os pastos permanentes divídense en 3 tipoloxías:

- Pasteiros

- Pastos arbustivos

- Pastos arbolado

Segundo os datos da campaña 2019:

Tipo Uso SIXPAC Produto CAP Nº Recintos Nº Hectáreas

Pasteiros

PS

64

100

1.894.155

396.762,52

Pasto arbustivo

PR

65

0-100

3.681.678

768.267,31

Pasto arbolado

PA

66

0-100

271.921

65.335,51

TOTAIS

5.847.754

1.230.365,34

As superficies de pastos que presentan características que impidan un aproveitamento total das mesmas pola presenza de elementos improductivos tales como zonas sen vexetación, pendentes elevadas, masas de vexetación impenetrable ou outras características determinadas, teñen asignado un coeficiente que reflicte a porcentaxe de admisibilidad de pastos ( CAP). No devandito recinto a superficie máxima admisible será a superficie do recinto multiplicada polo devandito coeficiente.

Os pasteiros presentan un CAP fixo de 100%. As superficies non admisibles presentes no bordo ou no interior destes recintos descóntanse como novos recintos de PR ou PA con CAP 0, salvo que teñan a consideración de Elementos da Paisaxe.

Os pastos arbustivos e pastos arborizados teñen un CAP variable entre 0 e 100, que se avalía en controis sobre o terreo mediante unha matriz específica.

Matriz de pastos

Guía de imaxes de pastos