Vostede está aquí

Actualizacións

Os solicitantes de axudas da PAC poderán presentar alegacións ao SIXPAC ou solicitudes de modificación (pdf, 81 Kb), de acordo co procedemento para ese efecto que, na campaña de axudas PAC 2009, se establece no Capítulo 2 do Título I da Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 29 de xaneiro de 2009 (pdf, 198 Kb) , pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e da indemnización compensatoria, e se convocan as axudas previstas no contrato de explotación sustentable no ano 2009.

O obxectivo principal das "alegacións" é corrixir posibles erros na asignación de usos que estean relacionados coas parcelas declaradas na PAC polos agricultores. Por outra parte, dado que os usos SIXPAC pretenden reflectir a realidade do terreo en cada momento nas parcelas obxecto de declaración na PAC, as alteracións dos usos estables (pdf, 9 Kb) considerados que se produzan nesas parcelas tamén deberán ser comunicadas polos agricultores á Administración mediante as correspondentes solicitudes de modificación.

Non se considerarán alegacións ou solicitudes de modificación do SIXPAC relativas aos límites das parcelas ou á súa dimensión, aínda que se produciran cambios no catastro pois, dado que o SIXPAC non contén datos relativos á titularidade, a non actualización inmediata desas modificacións catastrais non impide declarar na PAC toda a superficie á que se teña dereito (aínda que sexa sobre máis dunha parcela do SIXPAC).

A actualización no SIXPAC das modificacións habidas no parcelario do catastro producirase de oficio pola Administración coas renovacións periódicas do SIXPAC, que suporán a integración masiva de cambios e que poden estar motivadas tanto polas alteracións na malla parcelaria do catastro como pola realización de novas ortoimaxes aéreas, que permitirán verificar a correcta posta ao día dos usos dos recintos.

Por imperativo do Real Decreto 2128/2004 (pdf, 45 Kb) xa mencionado, o SIXPAC e o Catastro evolucionarán no futuro de xeito coordinado e acentuarán a súa coherencia en relación coa definición da malla parcelaria.

No ano 2009, como consecuencia de renovacións catastrais ou actuacións para a converxencia do SIXPAC co Catastro, actualizouse a información en 43 concellos con renovación de malla catastral para 2009. Por este motivo, os agricultores solicitantes de axudas da PAC dependentes da superficie neses concellos deberán extremar nesta campaña o coidado para a correcta declaración das parcelas agrícolas das súas explotacións.

Formulario de alegacións e/ou solicitudes de modificación (81 Kb)

Concellos con renovación de malla catastral para 2009 (14 Kb)

Actualizacións