Vostede está aquí

Documentación

I. Órganos de Goberno do Fogga

Os órganos de goberno do Fogga son a Presidencia e o Consello Reitor. A Presidencia do Fogga, tal e como dispón no artigo 12 dos seus estatutos, corresponde á Conselleira do Medio Rural.

O Consello Reitor do Fogga: De conformidade co disposto na Orde do 15 de xuño de 2016 pola que se dispón o nomeamento de vogais do Consello Reitor do Fondo Galego de Garantía Agraria (Diario Oficial de Galicia núm. 117, do 21 de xuño)

A Directora do Fogga é o órgano executivo e de xestión do organismo,   nomeada e separada por decreto do Consello da Xunta entre os que teñan a condición de titular dun órgano de dirección da consellería competente en materia de medio rural. Na actualidade a Directora do Fogga é a Directora Xeral de Produción Agropecuaria.

A composición actual dos ditos órganos é a seguinte:

Presidenta do Fogga: Ánxeles Vázquez Mejuto
 
Directora do Fogga: Belén María do Campo Piñeiro
 
Vogais do Consello Reitor:
 
En representación da Consellería do Medio Rural:

  • Secretaria Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural
  • Director Xeral de Ordenación e Produción Forestal
  • Subdirector Xeral de Xestión da PAC

En representación da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio:

  • Directora Xeral de Conservación da Natureza

En representación da Consellería de Facenda:

  • Subdirectora Xeral de Xestión do FSE e outros programas comunitarios


II. Delegación de funcións

Resolución do 29 de abril de 2009 sobre delegación de competencias no vicepresidente e no director do Fondo Galego de Garantía Agraria

III. Contas anuais e informes de auditoría das contas anuais


IV. Convenios

V. Contratos

Encomendas de xestión

Encomendas de xestión vixentes a 03.03.2016

Obxecto da encomenda Prazo de vixencia
Encomenda de xestión para o exercicio 2016 para a colaboración instrumental na xestión de axudas ao programa de actuacións para a aplicación en Galicia da P.A.C. 31/12/2016
Encomenda de xestión para o exercicio 2016 para o apoio técnico na implantación do sistema de axudas PAC 2015-2020 31/12/2016